ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

ഉല്പ്പന്നത്തിന്റെ രൂപകല്പ്പന

2021032413461918
2021032413461921
2021032413461922

ഉൽപ്പന്ന പ്രോസസ്സിംഗ്

ക്രോസ് ബീം പ്രോസസ്സിംഗ്

ക്രോസ് ബീം പ്രോസസ്സിംഗ്

കട്ടിംഗ് മെഷീൻ

കട്ടിംഗ് മെഷീൻ

ലാത്ത് ബെഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്

ലാത്ത് ബെഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്

NC സോവിംഗ് മെഷീൻ

NC സോവിംഗ് മെഷീൻ

പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്സസറികൾ (2)

പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്സസറികൾ

പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്സസറികൾ

പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്സസറികൾ

ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കോട്ടിംഗ്

ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കോട്ടിംഗ്

വെൽഡിംഗ് ടെക്നോളജി

വെൽഡിംഗ് ടെക്നോളജി

ഉൽപ്പന്ന അസംബ്ലി

വയറുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക

വയറുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക

സ്വിച്ച്ബോർഡ്

സ്വിച്ച്ബോർഡ്

വയറിംഗ് ഹാർനെസ്

വയറിംഗ് ഹാർനെസ്

ഉൽപ്പന്ന ടെസിംഗ്

കളർ കർവ്

കളർ കർവ്

ക്രോസ് ബീം ഡിറ്റക്ഷൻ

ക്രോസ് ബീം ഡിറ്റക്ഷൻ

പട്ടിക തുല്യത കണ്ടെത്തൽ

പട്ടിക തുല്യത കണ്ടെത്തൽ